Vedtægter - Holbøl Vandværk

Gå til indhold

Hoved menu:


Vedtægter

for

Holbøl Vandværk

§ 1 - Navn og hjemsted
Selskabet, der er stiftet den 15. marts 1939, er et andelsselskab, hvis navn er Holbøl Vandværk. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune.

§ 2  - Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 - Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 - Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Aabenraa Kommune fastsatte regulativ.Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 - Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Et hvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.
Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaratin, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

§ 6 - Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 - Levering til ikke-medlemmer (købere)
Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand.
Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 - Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages  varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med  angivelse af dagsorden.'
Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 8  dage før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun én  kritisk revisor.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig  forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af  begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne  beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrive af dirigenten.

§ 9 - Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har èn stemme. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun  afgive yderligere en stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære  generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede,  og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til  en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages  ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10 - Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der  hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået  stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er  til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes  afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de  tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. Eventuelle henlæggelser, skal forelægges  generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspil og/eller overtrædelse af konkrete påbud  pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 11 - Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem, dog således at der i forbindelse  med køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves hele  bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 - Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke  udbetales til medlemmerne.
Kontrol af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter, samt en af  bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af bilagskontrollanter og  bestyrelsen.

§ 13 - Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom  opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et  andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne  bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 14 - Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 15. marts 1939, og  sidst ændret på generalforsamlingen den 6.4.2011


De træder i kraft den 6.4.2011.


Jørgen Jørgensen
Formand
 
© 2016-2019 Holbøl Vandværk
© 2019 Holbøl Vandværk
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu